Przewóz paliwa — jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z prawem?

Eksport Grecja

Oleje napędowe należą do grupy towarów eksportowanych z Polski na dużą skalę. Bezpieczny przewóz paliwa możliwy jest tylko z wykorzystaniem odpowiednich pojazdów oraz sposobów zabezpieczania ładunku. Jakie normy należy spełnić oraz jakie dokumenty je precyzują?

Zasady przewożenia paliwa

Podstawowym dokumentem precyzującym zasady przewozu paliwa w Polsce jest Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Ustawa adaptuje do polskiego prawa drogowego umowę europejską dotyczącą międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych ADR (The European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa dokładnie określa substancje uznane jako niebezpieczne oraz określa normy dotyczące ich pakowania, oznakowania i transportu. Wśród materiałów niebezpiecznych wskazane jest również paliwo. Zasady dotyczą ą m.in. takich olejów napędowych, jak nafta, ropa naftowa, benzyna, oleje opałowe oraz gaz ziemny.

Jak przewozić paliwo?

Zgodnie z zapisami umowy ADR paliwo płynne może być transportowane w cysternach. Wyróżnia się cysterny stałe, odejmowane, przenośne oraz kontenery-cysterny. Każda z nich jest odpowiednia do przewozu olejów napędowych. Nadzór nad stanem technicznym oraz cysternami dopuszczonymi do transportu sprawuje Transportowy Dozór Techniczny. Pojazd nie może posiadać pęknięć lub jakichkolwiek nieszczelności. Nie może być także przeładowany. Do obowiązkowego wyposażenia należą dwie gaśnice proszkowe. Kierowca powinien natomiast posiadać certyfikat potwierdzający odbyte szkolenie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Odpowiednie oznakowanie pojazdu

Transportująca paliwo cysterna musi posiadać także odpowiednie oznakowanie. Są to pomarańczowe tablice oraz nalepki ostrzegawcze. Sposób oznakowania wskazany jest w umowie ADR i ma na celu poinformowanie wszystkich użytkowników drogi o typie przewożonego przez cysternę ładunku i konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Nawet niewielka kolizja z takim pojazdem może być niebezpieczna dla zdrowia oraz bezpieczeństwa na drodze. Wyciek paliwa jest także niebezpieczny dla środowiska.

Przewóz paliwa

Transport paliwa to nie tylko przewóz substancji od punktu do punktu, ale także wszystkie czynności związane z odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem ładunku. Warto więc powierzyć go firmie z doświadczeniem i pozytywnymi referencjami, tak aby mieć pewność, że wszystkie normy i środki bezpieczeństwa zostaną spełnione.