Kontrola ITD – co to jest i jakie elementy poddawane są kontroli?

eksport grecja

Rok 2022 z pewnością zostanie zapamiętany w branży transportowej, jako rok dużych wyzwań i zmian. Pakiet mobilności, nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia kierowców oraz zmiany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 561/2006 powodują silną aktywizację służb drogowych oraz wzmożone kontrole ITD. Co to jest i jakie elementy poddawane są kontroli?

Co to jest kontrola ITD?

Kontrola ITD przeprowadzana jest przez Inspekcję Transportu Drogowego. Obejmuje m.in. weryfikację dokumentów papierowych i cyfrowych oraz kwestie związane z czasem pracy, obsługą tachografu i karty kierowcy. Weryfikacji podlega także wysokość wynagrodzenia kierowców i legalność zatrudnienia. Kontrola może być także przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, wówczas nazywa się ją kontrolą PIP. Inspektorzy obu organów mają dość szerokie uprawnienia. Można jednak wyszczególnić kilka punktów, które podlegają szczególnemu zainteresowaniu służb.

Dokumenty przewozowe

Najczęstszym przedmiotem kontroli ITD i PIP jest czas pracy kierowcy. Informacje na ten temat zapisane są w tachografach oraz kartach kierowcy. Funkcjonariusze mają prawo wglądu do pełnej ewidencji czasu pracy zatrudnionych kierowców, aż do roku wstecz. W ramach kontroli poddają weryfikacji m.in. dzienny, tygodniowy i miesięczny czas pracy, rejestrowane przerwy, regularność i długość odpoczynku oraz czas rejestrowany jako inna praca.

Terminowość odczytu tachografu

Z kontrolą czasu pracy kierowcy ściśle powiązana jest kwestia terminowości odczytu tachografu oraz analiza danych pod kątem ewentualnej manipulacji. Wedle obowiązujących przepisów dane z tachografu powinny być pobierane co najmniej raz na 90 dni, a z karty kierowcy raz na 28 dni. Za regularność odczytów oraz przechowywanie dokumentacji odpowiedzialny jest zatrudniający  kierowcę przewoźnik.

Stan techniczny pojazdu i zabezpieczenie ładunków

Kontrola ITD wykonywana na drodze lub w bazie przewoźnika, często dotyczy stanu technicznego pojazdów ciężarowych oraz weryfikacji zabezpieczenia przewożonych ładunków. Stwierdzone przez inspektorów odstępstwa, można podzielić na następujące kategorie:

  • usterki drobne, które nie dają podstaw do ograniczenia dalszego użytkowania pojazdu;
  • usterki poważne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i stanowią podstawę do ograniczenia użytkowania;
  • usterki niebezpieczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa, pojazd niedopuszczony do dalszej jazdy ze skutkiem natychmiastowym.

Kiedy ITD i PIP mogą dokonać kontroli?

Kontrola ITD w firmach transportowych najczęściej ma miejsce po przeprowadzeniu kontroli drogowej, w ramach której zostały ujawnione naruszenia w zakresie czasu pracy kierowcy lub stanu technicznego pojazdu. Kontrola może mieć także miejsce na skutek działań przeprowadzonych wcześniej przez inne podmioty jak na przykład kontrola PIP (Państwowej Inspekcji Pracy). Działanie może mieć charakter rutynowy, losowy lub zostać przeprowadzone po wcześniejszym donosie.

W każdy przypadku właściciele firm transportowych powiadamiani są o planowanej kontroli listem poleconym, wysłanym na adres przedsiębiorstwa. Kontrola może się odbyć w terminie od 7 do 30 dni od daty doręczenia pisma.