Jak uzyskać i kiedy jest wymagana licencja wspólnotowa w transporcie drogowym?

transport z Grecji do Polski

Przed podjęciem i prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego w celach zarobkowych, niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej licencji wspólnotowej. W celu ubiegania się o taką licencję, przedsiębiorca musi złożyć kompletny zestaw wymaganych dokumentów do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Warunki uzyskania licencji wspólnotowej określone są w dwóch rozporządzeniach:

 1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r., dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, lub
 2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r., w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

Główny Inspektor Transportu Drogowego jest organem właściwym do decydowania o udzieleniu, odmowie udzielenia, zmianie lub cofnięciu licencji wspólnotowej (wnioski i druki do pobrania na stronie GITD).

Wniosek o uzyskanie licencji wspólnotowej powinien zawierać następujące informacje:

 1. Dane przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 2. Adres siedziby przedsiębiorcy.
 3. Informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeśli jest to wymagane.
 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 5. Określenie rodzaju transportu drogowego.
 6. Określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca zamierza wykorzystywać do prowadzenia transportu drogowego.
 7. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.
 8. Określenie liczby wypisów z licencji.
 9. Określenie okresu, na jaki ma być udzielona licencja.

Do wniosku o uzyskanie licencji wspólnotowej należy dołączyć:

 1. Kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, potwierdzające liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Opłata za uzyskanie licencji wspólnotowej związanej z międzynarodowym transportem drogowym rzeczy na określony okres wynosi:

 • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji, jeśli okres wynosi do 5 lat.
 • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji, jeśli okres wynosi powyżej 5 lat (do 10 lat).

Licencja wspólnotowa pozwala na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego zgodnie z rodzajem przewozów, które zostały w niej określone. Ponadto, daje ona możliwość wykonywania krajowego transportu drogowego, także zgodnie z określonym rodzajem przewozów.

Należy pamiętać, że zabronione jest posiadanie liczby wypisów z licencji wspólnotowej przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, tj. 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy następny pojazd.

Cała procedura opiera się na Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.