Jakie dokumenty powinien mieć kierowca podczas transportu?

transport do Grecji

Firma transportowa musi spełniać szereg określonych przez przepisy wymogów, które poświadcza stosowna dokumentacja. Wśród nich znajdują się także dokumenty, które powinien mieć podczas transportu kierowca. Jakie to dokumenty i z czym są związane?

Jakie dokumenty musi mieć kierowca?

Wśród dokumentów, które powinien mieć przy sobie kierowca, znajdują się zaświadczenia poświadczające uprawnienia kierowcy realizującego transport, dokumenty potwierdzające uprawnienia przewoźnika do transportu towarów, dokumenty pojazdu oraz dokumentacja opisująca przewożony ładunek.

Uprawnienia kierowcy

Wśród dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowcy znajdują się prawo jazdy, karta kierowcy, świadectwo kierowcy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego, potwierdzenie badań medycznych oraz zaświadczenie o działalności. Niezbędne są także dane z tachografu lub wykresówki, świadczące o odbywaniu obowiązkowych przerw w trakcie jazdy. W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych kierowca powinien posiadać także stosowny certyfikat, uprawniający do transportu o podwyższonym ryzyku.

Dokumenty licencyjne

Kierowca musi mieć także przy sobie firmowe dokumenty poświadczające licencję przedsiębiorstwa na usługi transportu drogowego oraz wypis ze zwolnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub z licencji wspólnotowej

Dokumenty pojazdu

Kolejną grupę niezbędnych dokumentów stanowią dokumenty związane z pojazdem. Wśród nich powinno znajdować sio ubezpieczenie OC pojazdu, dowód rejestracyjny, upoważnienie do kierowania pojazdem, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych (jeśli potrzebne), certyfikat EURO, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu zwierząt (jeśli potrzebne).

Dokumenty związane z ładunkiem

Ostatnią grupę dokumentów, które bezwzględnie powinien mieć przy sobie kierowca, stanowią dokumenty odnoszące się do przewożonego ładunku. Najważniejsze z nich to list przewozowy oraz świadectwo pochodzenia towaru, wydane przez organ właściwego kraju. W przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych, zwierząt, żywności, odpady lub ładunek ponadnormatywny wymagane są także dokumenty dopuszczające pojazd do ich transportu oraz certyfikat poświadczający uprawnienia kierowcy.

Dokumenty potrzebne na trasach międzynarodowych

Kierowcy wykonujący transport na trasach międzynarodowych (transport do Grecji), zobowiązani są do posiadania dodatkowych dokumentów. Jest to m.in. zezwolenie na międzynarodowy transport rzeczy licencja na międzynarodowy transport drogowy, CMRT, karnety ATA i TIR, zezwolenie EKMT, zezwolenie na przewóz kabotażowy oraz świadectwo kierowcy, jeśli osoba prowadząca pojazd nie jest obywatelem kraju EU.

Banex — gwarancja bezpiecznego transportu

Wybór profesjonalnej firmy transportowej to gwarancja bezpiecznego i terminowego transportu. Nasze pojazdy oraz zatrudnieni kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu towarów do kraju i na trasach międzynarodowych, co znajduje potwierdzenie w posiadanej dokumentacji i certyfikatach.