Jak przewozić materiały niebezpieczne?

transport do Grecji

Przewóz materiałów niebezpiecznych należy do najbardziej restrykcyjnych dziedzin transportu. Powodem mocno wyśrubowanych norm jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom oraz osobom postronnym. Jak prawidłowo zorganizować transport materiałów niebezpiecznych (np. transport do Grecji)?

Transport materiałów niebezpiecznych i żywności to dwie najbardziej wymagające dziedziny branży. O ile w przypadku transportu żywności kluczową rolę odgrywa zapewnienie odpowiednich warunków, takich jak temperatura czy wilgotność powietrza, tak w przypadku materiałów niebezpiecznych najważniejsze jest odizolowanie ich od środowiska zewnętrznego oraz ograniczenie ryzyka przedostania się przewożonych materiałów poza pojemniki transportowe.

Normy dla transportu materiałów niebezpiecznych

Najważniejszym dokumentem dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych jest Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road). Umowa dokładnie wskazuje niebezpieczne substancje oraz klasyfikuje je na grupy. Dokument określa także normy dotyczące pakowania, oznakowania oraz transportu materiałów niebezpiecznych. Znajdują się w nim także wyszczególnione zakazy ładowania i wspólnego transportu niebezpiecznych materiałów. Umowa jest międzynarodowym porozumieniem, obowiązującym w 50 krajach, które jest nowelizowane co 2 lata.

Materiały niebezpieczne — rodzaje

Materiały niebezpieczne to wszystkie substancje i towary, które w bezpośrednim kontakcie mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka oraz zagrażać środowisku. Zalicza się do nich materiały żrące, łatwozapalne, zakaźne, trujące lub wybuchowe i promieniotwórcze. Takie materiały zwykle wymagają oddzielnego transportu, który powinien spełniać normy przewidziane w umowie ADR dla danej podgrupy. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniego typu pojazdu oraz pojemników transportowych. Jakie pojazdy i opakowania są używane do transportu materiałów niebezpiecznych?

Transport materiałów niebezpiecznych

Do transportu materiałów niebezpiecznych używa się zarówno pojazdów zamknięty, jak i odkrytych. W każdym przypadku ładunek musi być zabezpieczony tak, aby nie przemieszczał się w trakcie transportu i był stabilny. Do zabezpieczenia przewożonych substancji i towarów stosuje się specjalne pasy transportowe, przegrody, podpory oraz materiały antypoślizgowe. Dodatkowo niektóre proszki, granulaty oraz substancje ciekłe można transportować w cysternach.

Wszystkie pojazdy przewożące substancje niebezpieczne muszą być oznakowane odpowiednimi i dobrze widocznymi tablicami ADR. Dotyczy to także oznakowania opakowań, które powinno zawierać nazwę znajdującej się w środku substancji, dane przedsiębiorstwa, które wprowadziło lub wprowadza ją do obrotu oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze, informujące o typie ładunku.